Storebro Bruksarkiv

Storebro Bruks stångjärnsstämpel

S T O R E B R O   B R U K S   H I S T O R I A 

Storebro Bruk grundades 1728. Majoren Wilhelm Mauritz Pauli fick det året tillstånd att anlägga en stångjärnssmedja vid Stångåns fall i orten Sjundekvill, 1 mil söder om Vimmerby. En tillhörande masugn byggdes samtidigt strax utanför Forserum i Jönköpings län. Namnet Sjundekvill ändrades till Storebro och verksamheten där utvidgades 1736 med en masugn och 1829 med en manufaktursmedja.
För att få fram mera tackjärn till den egna stångjärnssmedjan lät Storebro Bruk bygga en masugn i Hagelsrum, Målilla socken år 1748. Ytterligare en stångjärnssmedja uppfördes i Ålhult, Södra Vi socken 1757.


Storebro Royal Cruiser 410 Commander

När järnhanteringen upphörde på 1880-talet inriktades företaget mot skog och pappersmassa samt senare mot mekanisk industri och gjuteri. Bland produkter från Storebro under 1900-talet kan nämnas råoljemotorer, gengasaggregat, värmepannor och svarvar.
I dag tillverkas nöjesbåtar av världsklass. Läs mera genom att klicka på Storebro Bruks AB
Vidstående bild tillhör Storebro Bruks AB.


B R U K S A R K I V E T 

Bruksarkivet omfattar dokument från slutet av 1600-talet fram till 1977. Under våren 2013 sker en överflyttning av den inventerade delen, som omfattar dokument fram till 1967, till Vimmerby kommunarkiv. Det återstår ett stort antal dokument från 1930-talet och framåt att gå igenom. De inventarade dokumenten är indelade i nedanstående fyra områden:

1. Redovisningsböcker
- Afräkningsbok
- Capital-Bok
- Cassa-Bok
- Memorial
- Journal
- Dagbok
- Inköps- och Försäljningsbok
- Huvudbok
De tre senare omfattar tiden 1933-1966, medan de övriga, i tillämpliga delar, gäller tiden 1793-1966.

2. Allmänna dokument
Omfattar över 729 registrerade dokument från år 1667 till 1967. Av dessa är 435 renskrivna och finns tillgängliga som maskinskrivna kopior på papper eller på CD. De äldre dokumenten rör järnhanteringen under 1700- och 1800-talet med privilegier, värderingsrapporter, köpekontrakt, lagfarter, lånehandlingar och domstolshandlingar. De belyser samverkan och tvister med både myndigheter, personal och omgivande järnbruk. Från 1800-talet finns dessutom många dokument kring skogs- och markfrågor. Dokumenten från 1900-talet rör i första hand företagets ekonomi samt marknadsföringen på 1920- och 1930-talet.

3. Kartor och fastighetshandlingar
I arkivet finns närmare 70 kartor upprättade mellan åren 1690 och 1977. Ett flertal är renoverade.

4. Torpkontrakt
Materialet omfattar torpkontrakt och syneprotokoll för torp tillhörande de sex gårdar som ägdes av Storebro Bruk. Från de totalt 57 torpen finns kontrakt från 40 stycken.


K O N T A K T   M E D   B R U K S A R K I V E T 

Storebro Bruksarkiv
c/o Sevegran
Uvebergsgatan 4
590 83 Storebro
Tel 0492-300 87

Papperskopior av renskrivna dokument kan erhållas från arkivet. De kan även fås på CD, DVD eller e-post. Arkivet tar ut en viss självkostnad för material och arbete. Klicka Renskrivet dokument om du vill se exempel på ett dokument i original och renskrift.

Arkivets register och renskrivna doument finns lagrade på tre CD.
CD1 = Register över arkivets fyra områden
CD2 = Samma som CD1 plus 415 renskrivna dokument inom Område Nr 2
CD3 = Samma som CD2 plus en databas i Excel för sökning inom Område Nr2

CD1, CD2 och CD3 finns tillgängliga i arkivet och till försäljning.

--- Verba volant, littera scripta manet ---


Renskrivet dokument

 

Hagelsrums Hochofen