Renskrivet dokument

Hagelsrum privilegiebrev från 1748 i original

Renskriven kopia av Hagelsrums privilegiebrev, sida 1, från 1748
Jämför med det handskrivna originalet på bilden till vänster

Wij underskrefne Praesident, Landshöfdinge, Bergs-
Råd och Assesorer uti Kongl. Maijts och Rik-
sens Berg Collegio, giörer witterligit, at
sedan hos Kongl: Collegium, Majoren och
Öfwer Jägmästaren Ädel och wäll-
bördig Wilhelm Mauritz Pauli
anhållit om tillstånd, at på Gorfweda
Säteries ägor i Gorfweda Sochn, få
inrätta en Masugn: och Kongl:
Collegium låtit theröfwer år 1745, ge-
nom tå warande Bergmästaren
i orten, numera Assessoren Ädel
och Högacktad Eric Stockenström
behörigen undersökas, så hafwer
Kongl: Collegium utaf thet seder-
mera insände undersöknings instru-
mentet befunnit, thet Majoren
och Öfwer Jägmästaren, i anseende
thertill, att thetta uppgifne
Byggning stället i Gorfweda
Sochn ligger allenast 3/4dels
mihl ifrån Wrånganäs Skatte
Rusthåll, hwarest han äfwen
begärt få inrätta en masugn
till


Storebro Bruksarkiv

 

Hagelsrums Hochofen